Menu podstrony

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Dyskusje na forum

Kalendarium wydarzeń

21 Maj 2012 - 25 Maj 2012

Kampania reklamowa.

« Październik 2023 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zezwolenia alkoholowe

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty
Przedsiębiorca  składa wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż  lub na sprzedaż i podawanie następujących rodzajów alkoholowych:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu  ( z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% zawartości alkoholu
   

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

Informacje w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Błonie określa Uchwała Nr 55/XII/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2003 r. ((Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 263 poz.6936 ze zm.)


Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Błonia,
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 6. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 7.  prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 8. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.


Opłaty
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r. wynoszą:
525 zł
- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.


Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.


Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała NR 55/XII/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2003 r z póżn.zm. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Błonie
 • Uchwała NR 161/IX/2002 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 października 2002 r. w sparwie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych dla spozycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Błonie.

   

Tryb odwoławczy
Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Błonia.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Urzędzie Miejskim w Błoniu  pokój nr 7 (ratusz-parter)
Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.


Inne informacje
Wniosek opiniowany jest przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sprawy załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Błoniu , Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ul. Rynek 6, parter, pok.7, tel. 22 7253004 w 112
W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.
Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.


Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).
   
Facebook
YouTube